Transport towarów drobnicowych, czyli ładunków o stosunkowo niewielkich gabarytów, wykorzystuje się najczęściej samochody podczas przewozów drogowych. W przypadku, gdy dostawa odbywa się na większe odległości, możliwy jest również transport morski, głównie przy pomocy specjalnie przystosowanych do tego statków, określanych mianem drobnicowców.

Jak zorganizowany jest transport drobnicowy?

Przede wszystkim należy pamiętać o tym, że w przypadku towaru drobnicowego należy zachować szczególne środki ostrożności zarówno przy przewożeniu, jak i przeładunku. W organizacji transportu drobnicowego niezbędne jest odpowiednie dobranie opakowania do drobnicy, by maksymalnie zabezpieczyć ją przed ewentualną utratą, zniszczeniem czy szkodliwym oddziaływaniem czynników zewnętrznych. Ładunek drobnicowy musi zostać odpowiednio oznakowany w celu prawidłowej identyfikacji zawartości w danym opakowaniu. Na opakowaniach powinny znajdować się też informacje, w jaki sposób z nim postępować. W celu zaoszczędzenia czasu i wysiłku towar drobnicowy powinien być zapakowany w taki sposób, aby możliwe było połączenie kilku paczek czy klatek w zbiorczą jednostkę ładunkową. Najczęściej towar poddawany jest więc stropowaniu (wiązanie kilku sztuk razem), paletyzacji (układanie towaru na paletach), konteneryzacji (wkładanie materiałów do specjalnego kontenera) lub łączenie ich w pakiety, paczki itp.

Jakie są ograniczenia w transporcie drobnicowym?

Ograniczenia w transporcie drobnicowym związane są przede wszystkim ze skomplikowanymi procedurami przemieszczania, wysoką wartością ładunku czy brakiem możliwości utrzymania niezbędnych warunków przewozu. Transport drobnicowy nie znajduje więc zastosowania m.in. w dostawie żywych roślin i zwierząt, towarów szybko psujących się. Transport drobnicowy obejmuje wyłącznie materiały, które można umieścić w opakowaniach, czyli np. w beczkach, bańkach, butlach, workach, skrzyniach, koszach, klatkach itp. W ten sposób mogą być przewożone również materiały, które można zapakować w jednostkowe lub zbiorcze opakowania.

Zapotrzebowanie na obsługę obejmującą krajowy i międzynarodowy transport towarów jest coraz większe, dlatego firmy świadczące usługi z zakresu transportu i spedycji poszerzają swoje oferty, zapewniając kompleksowe wsparcie.

Czym jest obsługa z zakresu transportu i spedycji?

Spedycja to dziedzina usługowa, która opiera się na organizowaniu translokacji dóbr materialnych. Koordynacją transportu towarów zajmuje się spedytor, czyli specjalista posiadający odpowiednie umiejętności i kompetencje. Jego obowiązkiem jest dokonanie czynności związanych przewozem przesyłki, jej nadanie lub odbiór i dostarczenie do miejsca docelowego (art. 794 Kodeksu Cywilnego). Firmy spedycyjne świadczą również usługi transportowe, a niekiedy również dodatkowe usługi związane z zaopatrzeniem i dystrybucją.

Zakres działania większości firm spedycyjnych funkcjonujących obecnie na rynku jest najczęściej bardzo szeroki, ponieważ również i wymagania klientów są bardzo urozmaicone. Firmy spedycyjne najczęściej specjalizują się w całym procesie transportu towarów od dostawcy do odbiorcy, zaczynając od znalezienia odpowiedniego przewoźnika, poprzez dopełnienie wszystkich kwestii formalnych, aż do sporządzenie wymaganej dokumentacji. Spedytor ma za zadanie przygotować ładunek do przewozu, zajmuje się też jego ubezpieczeniem oraz załatwia formalności celne w przypadku spedycji międzynarodowej.

Usługi spedycyjne mogą odbywać się przy użyciu jednego środka przewozowego lub kilku pochodzących z różnych gałęzi komunikacji. Wszystko zależy oczywiście od rodzaju przewożonego ładunku i sieci kontaktów, które posiada wynajęta firma spedycyjna. Warto przy tym dodać, że spedycja może obejmować zarówno teren rodzimego kraju, jak i środowisko międzynarodowe.

Niektóre firmy spedycyjne zajmują się wyłącznie przyjmowaniem zleceń spedycyjnych oraz późniejszym nadzorem nad jakością usług. Jest to spedycja tzw. czysta. Można wyróżnić również spedycję mieszaną. W tym przypadku w zakres działań wchodzą takie czynności jak m.in. składowanie przesyłek czy dystrybucja.

Współcześnie istnieją różne metody i środki transportu towarów, jednak tradycyjny transport morski wciąż jest stosowany na szeroką skalę.

Specyfika transportu morskiego

Transport morski polega na przewożeniu towarów drogą wodną, czyli — zgodnie z nazwą — przez morza i oceany z jednego portu do drugiego. W zakresie tej dziedziny możemy dokonać następującego podziału:

  • transport morski krajowy
  • transport morski przybrzeżny
  • transport morski międzynarodowy

Transport morski nie należy obecnie do najszybszego rodzaju przewozu, ale wciąż cieszy się ogromnym zainteresowaniem głównie z uwagi na stosunkowo niskie ceny.

Przewóz towarów drogą morską odbywa się przede wszystkim statkami. Istnieje wiele różnych rodzajów statków, które są przeznaczone do transportu określonych ładunków. Okręty tego rodzaju zdecydowanie różnią się od pasażerskich, przeznaczonych do przewożenia ludzi. Najbardziej znanym i często stosowanym statkiem towarowym jest kontenerowiec. W tym przypadku towary pokonują trasę od jednego portu do drugiego w specjalnie przystosowanych do tego kontenerach. Jeśli towarem jest żywność, stosuje się specjalne kontenery chłodnicze.

Istnieją również masowce, które przeznaczone są do przewozu towarów bez opakowań. Wsypuje się je bezpośrednio do specjalnie wydzielonej ładowni, dzięki czemu można przewieźć znacznie więcej ładunku.

Innym typem statków towarowych są drobnicowce. Jak sama nazwa wskazuje, są one przystosowane do transportu towarów drobnicowych, tzn. pojedynczych elementów umieszczanych w skrzyniach lub beczkach.

Warto pamiętać też o tankowcach, które mają na celu przewóz płynnych substancji chemicznych. Gazowce natomiast transportują drogą morską substancje w stanie lotnym.

Transport morski jest korzystny przede wszystkim cenowo. To jedna z najważniejszych zalet tego sposobu przewozu ładunków. Dodatkowo statki są bardzo ładowne, dzięki czemu można za jednym razem przewieźć o wiele więcej towarów niż innymi metodami. Niestety trzeba się liczyć ze znacznie dłuższym czasem realizacji całego procesu transportowego.

Współcześnie dziedzina transportu międzynarodowego jest niezwykle rozwinięta, a zapotrzebowanie na usługi związane z przewozem różnorodnych ładunków jest bardzo duże. Profesjonalna obsługa celno-spedycyjna jest więc ogromnie ważna.

Co wchodzi w zakres obsługi celnej?

Klienci poszukują najczęściej sprawdzonych i zaufanych firm, które świadczą usługi celno-spedycyjne na najwyższym poziomie, oferują szeroki zakres wsparcia, a jednocześnie atrakcyjne ceny. Oferta usługowa większości przedsiębiorstw tego rodzaju jest dostosowana do wymagań rynkowych. W jej zakres wchodzą m.in.: kompleksowa obsługa paczek, towarów strategicznych, różnorodnych materiałów i produktów itd. Niekiedy ważna jest również odpowiednia reprezentacja klienta za pośrednictwem agencji celnej przed konkretnym Urzędem Celnym. Może dotyczyć też obsługi magazynowej. Niekiedy świadczone są również rozmaite usługi związane z odroczeniem należności celno-podatkowych itp.

W większości przypadków odprawa celna wiąże się przede wszystkim z koniecznością zgromadzenia wszystkich niezbędnych dokumentów. Podczas odprawy pobierane jest też cło oraz podatek. Import i eksport towarów wiąże się z koniecznością dopełnienia wszystkich kwestii formalnych związanych z odprawą. Zaniechanie jakiegoś elementu może wiązać się z niemożnością dalszej realizacji transportu międzynarodowego.

Odprawa celna to szereg różnorodnych czynności, uwarunkowanych przez zasady postępowania celnego. Wiążą się one z przejęciem towarów podlegających odprawie celnej przez granicę celną danego kraju. Wszelkie kontrole celne mają na celu sprawdzenie danego towaru oraz odpowiednie zabezpieczenie obrotu towarowego za granicą w taki sposób, by był on zgodny z prawem i umowami międzynarodowymi. Warto pamiętać przy tym, że kontroli może podlegać cały towar, bądź tylko jego część. Proces odprawy celnej najczęściej przebiega w obecności importera, odbiorcy lub spedytora. Dopiero po dopełnieniu wszystkich formalności i przejściu niezbędnej kontroli możliwa jest realizacja przewozu określonego towaru za granicę.

Jedną z popularnych opcji oferowanych przez współczesne firmy spedycyjne jest usługa door to door. Warto dowiedzieć się, na czym ona polega i kiedy warto z niej skorzystać.

Na czym polega usługa door to door?

Współczesna obsługa celno-spedycyjna zawiera w sobie bardzo wiele różnych rodzajów czynności, dostosowanych do zmieniających się potrzeb różnorodnych podmiotów działających na rynku. Jedną z kluczowych usług jest tzw. door to door.

Door to door polega na przewóz towarów z miejsca nadania do adresata. Zakłada się przy tym, że spedytor odbierze towar bezpośrednio od nadawcy, czyli np. z siedziby firmy, i przewiezie go bezpośrednio do miejsca docelowego. Usługa door to door może odbywać się w tradycyjny sposób, czyli za pośrednictwem pociągu lub ciężarówki. Może być realizowana również poprzez transport multimodalny, czyli oparty o spedycję kontenerową. Takie rozwiązanie pozwala na optymalizację przewozu pod kątem kosztów i czasu. Zastosowanie kontenerów sprawia, że cały proces transportu przebiega szybko, ponieważ na całej trasie, bez względu na to, jaki środek transportu został użyty, wykorzystuje się tylko jedną jednostkę ładunkową bez konieczności dodatkowego przeładunku towaru przy zmianie formy przekazu.

Obecnie na naszym rynku działa coraz więcej firm, specjalizujących się w usługach tego rodzaju.

Do głównych zalet usługi door to door zaliczyć należy szybką realizację. Cały proces nadania i dostarczenia danej przesyłki przebiega znacznie szybciej niż w przypadku transportu w wykonaniu kilku pośredników. Nie ma konieczności tworzenia każdorazowej, indywidualnej i odpowiednio dopasowanej oferty. W to miejsce przygotowuje się jedną, optymalną propozycję, która jest zgodna z oczekiwaniami klienta zarówno pod kątem realizacji, jak i kosztów. Co ważne, przekazanie organizacji transportu towarów firmie, która jest specjalistą w swojej dziedzinie, to również pewność bezpieczeństwa ładunku.

Usługa door to door to świetne rozwiązanie zarówno dla dużych przedsiębiorstw, jak i mniejszych firm, które chcą poszerzyć rynki zbytu lub zakres prowadzonej działalności.

Kontakt

NET-CARGO Sp. z o.o.

ul. Czarnieckiego 7
81-198 Pogórze k. Gdyni

tel. +48 (58) 621 37 81

info@net-cargo.pl
Wyznacz trasę dojazdu